අප සමාගම ගැන

නිපදවන ලද්දකි ඇම්බර් ෙට්ඩිං කම්පැණි ලිමිටඩ්, 2010 වසරේ සිට ෙසේද හා උත්සව දීමනා සංවර්ධනය කර ඇති අතර නිෂ්පාදන අපි නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය හරහා OEM සෙල්ලම් සැලසුම් අත්දැකීම් සිටින අතර අපගේ තත්ත්ව පාලනය සහ සැලසුම් ආඩම්බරයෙන් අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව ආදරයෙන් කර ඇත consulting.Each නිෂ්පාදන දී Yangzhou, ඔවුන්ට අනන්ය ස්වභාවය හා උසස් තත්ත්වයේ ලබා දීම.

 

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නව පැමිණීම්

WhatsApp Online Chat !